AUFGABESTÜCK I PIECE IMPOSEE 2023

Résilience: le jour d’après, Adrian Pereira (CH)

Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU)
Jugend Brass Band Michelsamt (LU)
Hinterländer Jugend Brass Band (LU)
Entlebucher Jugend Brass Band (LU)